GDPR

Informace o zpracování osobních údajů - ochrana soukromí


I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je MgA. Sandra Poláková, se sídlem Solniční 145/8, 602 00 Brno, IČ: 76174841, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen "správce")

 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Solniční 145/8, 602 00 Brno

e-mail: sany.polakova@gmail.com

telefon: +420 607 833 223


 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění vaší objednávky:

 • jméno a příjmení,

 • adresa bydliště

 • e-mailová adresa

 • telefonní číslo


 1. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání plánovaných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • váš souhlas se zpracováním pro účely přímého marketingu (zejména pro zasílání plánovaných obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s §7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.


 1. Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa bydliště, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů nelze smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,

 • plnění právních povinností vůči státu,

 • zasílání plánovaných obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.


IV. Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.


V. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel služby Ecomail (rozesílání plánovaných newsletterů), který v současné době správce nevyužívá.

 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených "GDPR" máte:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.


 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním kontaktu z internetového kontaktního formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti 1. 5. 2022.