PODMINKY SEMINÁŘE

JEDNÁ SE O ČESTNÉ PROHLÁSENÍ


 • Podpisem tohoto prohlášení výslovně potvrzuji, že jsem si plně vědom/a toho, že jsem za sebe v průběhu celého semináře plně a výhradně odpovědný/odpovědná pouze já a že informace a pokyny lektora jsou jen návrhy, kterými se budou řídit výhradně podle vlastního uvážení. 
 • Informace získané během semináře jsou pouze vzdělávací nástroje a nabízí informace o alternativním léčení a způsobech udržení zdraví dostupnými možnostmi. 
 • Veškeré informace jsou pouze názory a zkušenosti lektora a jsou určeny pouze pro informační a vzdělávací účely, nikoliv jako lékařská pomoc. 
 • Nejsou nijak určený k diagnostice, léčbě, vyléčení nebo prevenci jakékoliv nemoci.
 • Informace získané na semináři by neměli nahrazovat konzultaci s profesionálním zdravotním personálem. 
 • Informace poskytnuté na semináři jsou určeny jako doplněk k zodpovědnému a racionálnímu programu zdravotní péče, která je doporučená vaším lékařem. 
 • Prosím, poraďte se s vašim lékařem, pokud máte dotazy týkající se vašeho zdraví.
 • Lektor nenese žádnou zodpovědnost za jakékoliv zneužití nebo chybnou interpretaci získaných informací, znalostí a dovedností.


Podepsáním tohoto prohlášení potvrzuji, že je mi víc než 18 let 

 • souhlasím s plnou odpovědností za jakékoliv fyzická zranění či psychickou újmu, kterou mohu účastí na semináři utrpět.
 • Prohlašuji, že se vzdávám možnosti žalovat a požadovat náhradu v případě škody a to i v případě škody a to i v případě, že mi škoda bude způsobena nedbalostí jiného účastníka akce a osvobozuji všechny strany spojené s akcemi pořádané MgA. Sandrou Polákovou, od zodpovědnosti za jakékoliv újmy, které mi mohou být způsobeny.

 • Dávám souhlas s pořizováním fotografií a videí a jejich použití k účelů, propagace.

Mg.A Sandra Poláková IČO: 76174841 je ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v plném znění pro účely této smlouvy zpracovatelem osobních údajů a zavazuje se k zacházení s nimi v souladu s tímto zákonem.

Podpisem tohoto prohlášení stvrzuji, že jsem s obsahem prohlášení obeznámen a všemu, co v něm stojí, rozumím.